Τhe Partnership

EVROPSKA ROZVOJOVA AGENTURA, S.R.O. EUDA 🇨🇿

Evropská rozvojová agentura EUDA je soukromá společnost se sídlem v Praze, která se specializuje na přístup k evropským fondům a jejich správu. Hlavní činností EUDA jsou konzultace, tvorba a řízení projektů. EUDA pomáhá svým klientům a partnerům v průběhu celého životního cyklu projektů: píše projekty založené na výzkumu, vyhledává partnery, řeší procesy podávání žádostí, konzultuje se zúčastněnými stranami, koordinuje realizaci projektů, provádí pravidelné zajišťování kvality a vypracovává souhrnné a hodnotící zprávy. Agentura EUDA rovněž provádí vzdělávací činnosti; usnadňuje přenos know-how prostřednictvím mezinárodních mobilit a stáží; a koordinuje síť EUDA Network. EUDA spolupracuje se subjekty z členských států Evropské unie, zemí Východního partnerství a západního Balkánu.

SYNTHESIS 🇨🇾

Centrum pro výzkum a vzdělávání SYNTHESIS bylo založeno v roce 2002 a je průkopnickou organizací, která navrhuje a realizuje výzkumné a vzdělávací projekty se společenským dopadem. SYNTHESIS je jednou z předních kyperských institucí v oblasti sociálních inovací a sociálního podnikání; založila Hub Nicosia, centrum sociálních inovací, v němž sídlí a jsou podporováni podnikatelé a organizace se sociálním posláním. Ve světě, který je obklopen konflikty a vyloučením v mnoha podobách, se SYNTHESIS snaží podílet na akcích, které zlepšují životy jednotlivců, posilují sociální začlenění a přispívají k zelené a udržitelné budoucnosti, pro lidi i planetu.

INNOVATION HIVE 🇬🇷

Innovation Hive je soukromá nezisková organizace se sídlem v Řecku, která se specializuje na oblast výzkumu a inovací. Naše činnost je zaměřena na posílení hospodářské a sociální soudržnosti evropských společností, přičemž naším cílem je nalézt řešení nových inovačních výzev, dosáhnout růstu, udržitelnosti a maximalizovat dopad na společnost. Filozofie organizace pro dosažení těchto cílů je založena na metodikách spoluvytváření a přístupu quadruple helix. Cílem zapojení zúčastněných stran z průmyslu, vědy a společnosti je vytvořit vazby mezi podniky, akademickou obcí a občanskými aktéry s cílem rozvíjet kombinaci znalostí, dovedností, nástrojů, hodnot a motivace.

GESTION ESTRATEGICA GEINOVA 🇪🇸

Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) je vzdělávací centrum specializované na oblast podnikání a vedení, e-learningu a e-learningových platforem, které bylo vytvořeno s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání a podnikání promotérů, s inovativními přístupy ve vzdělávací a sociální oblasti a genderovou perspektivou. Kromě toho disponuje týmem odborníků v oblasti řízení evropských projektů, který dodává své zkušenosti s vývojem kurzů a vzdělávacích aktivit. Prostřednictvím rozvoje digitální platformy pomáhají firmám, organizacím a veřejné správě, a to odborným poradenstvím a školením.

BALKAN BRIDGE 🇧🇬

Balkan Bridge je organizace, jejímž cílem je spojit balkánské společnosti a dosáhnout spolupráce a růstu. Posláním organizace je pokrýt nedostatky balkánského regionu v oblasti odborného vzdělávání, výzkumných aktivit a získávání kontaktů s cílem přeměnit Balkán na udržitelný ekosystém s vysoce kvalifikovaným lidským kapitálem a podniky schopnými přizpůsobit se potřebám společnosti a globálním trendům. Za účelem dosažení svých cílů poskytuje Balkan Bridge poradenské služby, školení pro zlepšení profesních dovedností jednotlivců a firemní školení pro podniky s cílem dosáhnout růstu a posílení týmů.

PRIOS KOMPETANSE 🇳🇴

Prios Kompetanse AS (Prios) je norská výzkumná společnost. Nejdůležitější odvětví a činnosti, ve kterých společnost Prios působí, jsou stručně: Prios je uznáván jako národní studijní centrum a naše vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na dospělé studenty a vzdělávací služby v oblasti základních dovedností, odborných předmětů, školení pro podnikatele a školení na míru pro firmy. Naše softwarové oddělení podporuje naše vzdělávací aktivity a vyvíjí nová digitální řešení na základě potřeb zákazníků nebo specifikací z různých projektů, na kterých se podílíme. Vyvinuli jsme a vlastníme koncept FollowUp®.

CONSORZIO DI RICERCA HYPATIA 🇮🇹

Hypatia je soukromé výzkumné konsorcium, jehož cílem je podporovat, rozvíjet a využívat výsledky vědeckých, technologických a lidských zdrojů. Hypatia vznikla na základě spolupráce a partnerství mezi univerzitami, výzkumnými centry a podniky s cílem zahájit a podporovat výzkumné a vývojové projekty s udržitelnými cíli. Síť konsorcia plní úlohu sběratele mezi držiteli know-how a průmyslovými organizacemi, dbá na témata transferu technologií a na propojení výzkumných a vývojových laboratoří a výrobních organizací.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive