Projekt

Popis projektu

Digitalizace patří k řadě výzev, kterým evropské malé a střední podniky (MSP) v dnešní době čelí. Velký počet malých a středních podniků uvádí, že nemají základní digitální dovednosti, které jsou přímo navázány na zvyšování obratu. 

Malé a střední podniky se potýkají s řadou obtíží směrem k rozvoji přítomnosti v online prostoru, mají nedostatečné povědomí o výhodách a dostupných příležitostech souvisejících s digitálními zdroji, nejsou obeznámeny s implementací digitálních platforem, chybí jim klíčové znalosti k pochopení a posouzení digitální transformace, digitální formace a online nástroje a platformy, a proto se nepodílejí na Průmyslu 4.0.

Image hover effect image

Cílem projektu DIGITUP je vytvořit inovativní vzdělávací kurz, vážnou hru a hodnotící nástroje, které umožní pedagogům a učitelům odborného vzdělávání a přípravy prakticky školit a transformovat manažery malých a středních podniků a samostatně podnikajících osoby na budoucí manažery vybavené špičkovými digitálními dovednostmi, které jim umožní dosáhnout digitální transformace s využitím rámců Průmyslu 4.0 a technologií BIC. 

Prostřednictvím projektu DigitUp budou mít účastníci přístup k inovativním výukovým a vzdělávacím postupům a budou je moci využívat. Podporou opatření, která posilují ekosystémy a strukturálně zvyšují nabídku potřebných dovedností, jakož i usnadňují organizační rozvoj a vysokou výkonnost, mohou evropské malé a střední podniky ve větším počtu zavádět převratné technologické postupy. 

Pokud jde o podporu odborného vzdělávání a přípravy Projekt DIGITUP usiluje o posílení kapacit pedagogů odborného vzdělávání a přípravy v oblasti implementace technologických, digitálních a dalších dovedností, které jim umožňují osvojit si nové znalosti potřebné pro digitální transformaci, včetně inovativních pedagogických a vzdělávacích metod. DIGITUP navíc buduje síť kvalifikovaných pedagogů odborného vzdělávání a přípravy.

Dopad

Očekává se, že projekt DIGITUP bude mít významný dopad na účastníky projektu, partnery, cílové skupiny, regionální a celonárodní partnery a na země, v nichž se projekt realizuje. Očekává se, že cílová skupina projektu (tedy manažeři malých a středních podniků, samostatní podnikatelé a vedoucí pracovníci malých podniků) bude vybavena všemi potřebnými digitálními dovednostmi a moderními schopnostmi a zúčastní se řady pilotních aktivit. 

Aktivity projektu povedou k pozitivnímu dlouhodobému dopadu na cílové skupiny v tom smyslu, že jim zpřístupní nezbytné prostředky k identifikaci typů digitálních dovedností, které jsou ze strany malých a středních podniků a samostatných podnikatelů velmi žádané.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive