Το Έργο

Περιγραφή Έργου

Η ψηφιοποίηση συγκαταλέγεται μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη σημερινή εποχή. Ένας σημαντικός αριθμός ΜΜΕ, αναφέρει ότι δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων και την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής παρουσίας, δεν έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των διαθέσιμων ευκαιριών που σχετίζονται με τους ψηφιακούς πόρους, δεν είναι εξοικειωμένες με την εφαρμογή ψηφιακών πλατφορμών, δεν έχουν τις στέρεες γνώσεις για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τον μετασχηματισμό της ψηφιοποίησης, τους ψηφιακούς σχηματισμούς και τα διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχουν στη βιομηχανία 4.0.

Image hover effect image

Το έργο DIGITUP στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μαθήματος, ενός σοβαρού παιχνιδιού και εργαλείων αξιολόγησης που θα καταστήσουν πρακτικό για τους εκπαιδευτές και τους καθηγητές της ΕΕΚ να εκπαιδεύσουν και να μετατρέψουν τους διαχειριστές των ΜΜΕ και τους αυτοεπιχειρηματίες σε μελλοντικούς διαχειριστές, οπλισμένους με ψηφιακές δεξιότητες αιχμής που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας τα πλαίσια της Βιομηχανίας 4.0 και τις τεχνολογίες BIC.

Μέσω του έργου DigitUp, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση και θα χρησιμοποιούν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Με τη στήριξη μέτρων που ενισχύουν τα οικοσυστήματα και αυξάνουν διαρθρωτικά την προσφορά των απαραίτητων δεξιοτήτων, καθώς και διευκολύνουν την οργανωτική ανάπτυξη και τις υψηλές επιδόσεις, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ μπορούν να υιοθετήσουν σε μεγαλύτερο αριθμό ανατρεπτικές πρακτικές που βασίζονται στην τεχνολογία. Όσον αφορά τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το έργο DIGITUP επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εφαρμογή τεχνολογικών, ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη τους να υιοθετήσουν επίσης νέες γνώσεις κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών μεθόδων, δημιουργώντας επίσης ένα δίκτυο εξειδικευμένων εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αντίκτυπος

Το έργο DIGITUP αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες του έργου, στους εταίρους, στις ομάδες-στόχους, καθώς και στους περιφερειακούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς και στις χώρες του έργου. Η ομάδα-στόχος του έργου (π.χ. διευθυντές ΜΜΕ, αυτοεπιχειρηματίες, διευθυντές και επόπτες μικρών επιχειρήσεων) αναμένεται να εξοπλιστεί με όλες τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και σύγχρονες δυνατότητες, συμμετέχοντας σε μια σειρά πιλοτικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες του έργου θα οδηγήσουν σε θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο τις ομάδες-στόχους, δεδομένου ότι θα τις προετοιμάσουν με τα απαραίτητα μέσα για τον εντοπισμό των τύπων ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις ΜΜΕ και τις ατομικές επιχειρήσεις.

Αντίκτυπο του έργου DIGITUP σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο:

▪️ εξασφάλιση της πρόσβασης και της χρήσης καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης από τους χρήστες
▪️ αύξηση και ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής για τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ατομικές επιχειρήσεις
▪️ υποστήριξη και ενθάρρυνση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δίνει έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες
▪️ να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες “Βιομηχανίας 4.0” μέσω εργαλείων αξιολόγησης και του σοβαρού παιχνιδιού DIGITUP
▪️ ευαισθητοποίηση και προσφορά επικαιροποιημένων γνώσεων σε παιδαγωγούς ΕΕΚ και σε εκπαιδευτές σχετικά με τις τεχνολογίες ΒΙC και τους δείκτες/χάρτες πορείας ψηφιακών δεξιοτήτων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive