Πακέτο Εργασίας 2

Διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων

Οι εταιρείες αναζητούν πλέον απλούς τρόπους για να υλοποιήσουν έργα ψηφιοποίησης, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια επαναληπτική οργανωτική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο σταδιακές όσο και ανατρεπτικές αλλαγές που ενεργοποιούνται από την ψηφιακή τεχνολογία. Συνεπάγεται την προσαρμογή μιας μικρής επιχείρησης και του επιχειρηματικού της μοντέλου στις νέες τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες στο κοινωνικοτεχνικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, πολλές ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση λόγω περιορισμών στην υιοθέτηση ψηφιακών και έξυπνων τεχνολογιών, καθώς και λόγω έλλειψης επενδύσεων σε κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στη γνώση. Έχοντας αυτό κατά νου, το δεύτερο πακέτο εργασίας σκοπεύει να συμβάλει στην άρθρωση των απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, ενημερώνοντας και φέρνοντας τους διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες των ΜΜΕ πιο κοντά στις δυνατότητες αρκετών ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς που αναφέρονται στις τεχνολογίες BIC, καθώς και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση τόσο για την υιοθέτηση όσο και για την προσαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ. 

Ειδικότερα, το παρόν πακέτο εργασίας αποσκοπεί στον προσδιορισμό των τύπων ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση από τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και ταυτόχρονα να παρέχει διατομεακές εισροές προς την κατεύθυνση των μελλοντικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

 Επιπλέον, θα αναπτυχθεί το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων, του ψηφιακού γραμματισμού και των τεχνολογικών ικανοτήτων των διευθυντών των ΜΜΕ και των αυτοεπιχειρηματιών. Επιπλέον, το Εγχειρίδιο για τους παρόχους ΕΕΚ/εκπαιδευτές ΕΕΚ θα τους καθοδηγήσει για την ηλεκτρονική ετοιμότητα των ΜΜΕ.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2 με την υλοποίηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων έχουν ως εξής:

⚈ Χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση της ικανότητας γνώσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό μεταξύ των ΜΜΕ
⚈ πρόταση μηχανισμών παρακολούθησης για την κατανόηση και την υιοθέτηση ανατρεπτικών τεχνολογιών, καινοτομιών και άλλων
εφαρμογές
⚈ ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου αξιολόγησης για τη σκιαγράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των διευθυντών των ΜΜΕ και των αυτοεπιχειρηματιών
⚈ να προτείνει ένα πλαίσιο δεικτών για ειδικούς δείκτες για τα μεγάλα δεδομένα, το διαδίκτυο των πραγμάτων και την κυβερνοασφάλεια (τεχνολογίες BIC)
μέσω της έκθεσης για την κατάσταση των πραγμάτων που θα αναπτυχθεί από την εταιρική σχέση
⚈ να θέσει τη βάση για τη σκιαγράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών των σύγχρονων μικρών επιχειρήσεων και των αυτοεπιχειρηματιών, ώστε να καλύπτει τις αναντιστοιχίες

⚈ ανάπτυξη και προώθηση πρακτικού οδηγού για εκπαιδευτές και εκπαιδευτές ΕΕΚ που διευκολύνει τις μεθοδολογίες διδασκαλίας τους που σχετίζονται με ψηφιακό μετασχηματισμό

Αναβαθμίστε την επιτυχία της ΜΜΕ σας με το Online Εργαλείο Αξιολόγησης της Digit Up! Κάντε το τεστ σήμερα για να εντοπίσετε τις ψηφιακές δεξιότητες υψηλής ζήτησης και να ενδυναμώσετε την επιχείρησή σας για το μέλλον!

VET Handbook

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive