Πακέτο Εργασίας 4

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης & σοβαρό παιχνίδι για στελέχη ΜΜΕ και αυτοεπιχειρηματίες

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι ο τόπος όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι πολύτιμες πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του έργου. Τα αποτελέσματα από κάθε δραστηριότητα, εργαστήρια, καμπάνιες, συναντήσεις, το εκπαιδευτικό υλικό και το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης που περιγράφεται παραπάνω, θα ενσωματωθούν και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα για κάθε χρήστη. Επιπλέον, το σοβαρό παιχνίδι DIGITUP θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Αυτό το σοβαρό παιχνίδι είναι ένα διαδικτυακό μάθημα μάθησης βασισμένο σε παιχνίδι για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα μάθουν και θα εφαρμόσουν στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων. το σοβαρό παιχνίδι θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παραδοτέα που έχουν παραχθεί προηγουμένως και θα αποτελέσει το εργαλείο για την κατάρτιση της κύριας ομάδας στόχου του έργου.

Οι συμμετέχοντες/χρήστες της πλατφόρμας αναμένεται να:

⚈ Να μαθαίνουν, να είναι ικανοί και να χρησιμοποιούν καλύτερα τις νέες τεχνολογίες.
⚈Να ανακαλύψουν έναν βήμα προς βήμα οδηγό για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διαχείριση ομάδων και επιχειρήσεων υψηλών επιδόσεων.
⚈ Να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων υιοθετώντας και προσαρμόζοντας νέες μετασχηματιστικές και καινοτόμες επιχειρηματικές μεθόδους.
⚈ Να μελετήσουν και να εξασκηθούν σε τεχνικές ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της απόδοσης.
⚈ Κατανοούν πώς να διαχειρίζονται τις διαταραχές, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που επιφέρουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive