Πακέτο Εργασίας 5

Διάδοση & Εκμετάλλευση

Το πακέτο εργασίας 5 επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση, τη δυνατότητα μεταφοράς και τη διάδοση της παρασχεθείσας γνώσης στις άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχους. Στο DigitUP, ο γενικός στόχος είναι να υποστηριχθεί το δίκτυο των ενδιαφερομένων μερών που θα μαθαίνουν από κοινού, θα δημιουργούν από κοινού και θα συζητούν το έργο από κοινού ως κοινότητα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των διευθυντών και των επιχειρηματιών των ΜΜΕ.

 
Στο πλαίσιο αυτό, θα συνδυάσουμε τις συνεισφορές των πακέτων εργασίας για να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση των διαφόρων παραδοτέων, καθώς και τις διασυνδέσεις και τη ρευστή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να υποστηρίξουμε την επίτευξη των καθορισμένων βασικών δεικτών απόδοσης.


Παράλληλα με την ανάπτυξη του Δελτίου Πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, οι εταίροι θα υλοποιήσουν καλά δομημένες και στοχευμένες δραστηριότητες διάδοσης σε κάθε χώρα εταίρο, όπως εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού, εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δελτία τύπου, για να αυξήσουν την εμβέλεια και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Οι ακόλουθοι θα είναι οι πρωταρχικοί στόχοι:

⚈ Θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου
⚈ Θα διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο μεταβιβάσιμου των εργαλείων, του υλικού και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
⚈ Θα είναι το τελικό παραδοτέο που θα μπορεί να διαδοθεί στην κύρια ομάδα-στόχο, περιλαμβάνοντας όλο το παραγόμενο περιεχόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό, το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης, τις ψηφιακές αναφορές και το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive