Πακέτο Εργασίας 1

Διαχείριση έργου

Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων του έργου, η κοινοπραξία προετοιμάζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εγγυηθεί την ύπαρξη απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου σχετίζεται με τη διαχείριση του έργου, η οποία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες δημιουργούνται, αξιολογούνται και κοινοποιούνται με τρόπο προσιτό σε όλους. Περιγράφει επίσης μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ενώ παράλληλα ρυθμίζει τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση του χρόνου.

Ο ορισμός των ψηφιακών εργαλείων είναι το τελευταίο βήμα για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων του έργου και των πράσινων πρακτικών.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive