Работен пакет 1

Мениджмънт на проекта

По време на ранните етапи на проекта консорциумът подготвя цялата необходима информация, за да гарантира ефективно изпълнение и безпроблемно взаимодействие. Първият резултат от проекта е свързан с управлението на проекта, което гарантира, че дейностите са създадени, оценени и комуникирани по начин, който е достъпен за всички. 

Той също така очертава стратегия за справяне с риска, като същевременно регулира бюджета и управлението на крайните срокове. Дефинирането на дигитални инструменти е последната стъпка в гарантирането, че дейностите по проекта и екологичните практики протичат гладко.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive