Повишаване на дигиталните умения на Малки и Средни бизнеси и Самостоятелни предприятия

Относно проекта

Цифровизацията е сред различните предизвикателства, пред които са изправени европейските малки и средни предприятия (МСП) в настоящия бизнес климат. Голям брой МСП констатират, че не притежават основни цифрови умения, което води до положителна връзка между нива на цифрови умения и ръст на оборота. 

МСП се сблъскват с няколко трудности при развиването на онлайн активност, липсва им осведоменост относно ползите и възможностите, свързани с цифровите ресурси, те не са запознати с внедряването на цифрови платформи, те нямат солидни знания за разбирането и оценяването на трансформацията на дигитализацията, цифровите формации и онлайн инструментите и платформите и по този начин не участват в Индустрия 4.0.

Вижте на какво ниво е вашата компания!

Работни пакети

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Партньорството

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация представя възгледите единствено на автора. Комисията не носи отговорност за некоректното използване на информацията съдържаща се в проекта. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive