Повишаване на дигиталните умения на Малки и Средни бизнеси и Самостоятелни предприятия

Относно проекта

Цифровизацията е сред различните предизвикателства, пред които са изправени европейските малки и средни предприятия (МСП) в настоящия бизнес климат. Голям брой МСП констатират, че не притежават основни цифрови умения, което води до положителна връзка между нива на цифрови умения и ръст на оборота. 

МСП се сблъскват с няколко трудности при развиването на онлайн активност, липсва им осведоменост относно ползите и възможностите, свързани с цифровите ресурси, те не са запознати с внедряването на цифрови платформи, те нямат солидни знания за разбирането и оценяването на трансформацията на дигитализацията, цифровите формации и онлайн инструментите и платформите и по този начин не участват в Индустрия 4.0.

Отключете успеха на вашето МСП с онлайн инструмента за оценка Digit Up! Направете теста още днес, за да определите цифровите умения, които се изискват най-много, и да дадете възможност на бизнеса си за бъдещето!

Работни пакети

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Партньорството

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive