Работен пакет 2

Онлайн инструмент за оценка за измерване на нивата на дигиталните умения

Вторият работен пакет има за цел да идентифицира типовете дигитални умения, които са силно търсени от МСП и самостоятелни предприемачи и в същото време да предоставят междусекторни приноси към бъдещите цифрови умения. Освен това ще бъде разработен инструмент за онлайн оценка за измерване и оценка на нивото на дигитални умения, дигитална грамотност и технологични компетенции на мениджърите на МСП и самостоятелните предприемачи. В допълнение, Наръчникът за обучители в ПОО/ преподаватели в ПОО ще ги напътства за електронната готовност на МСП.

Отключете успеха на вашето МСП с онлайн инструмента за оценка Digit Up! Направете теста още днес, за да определите цифровите умения, които се изискват най-много, и да дадете възможност на бизнеса си за бъдещето!

VET Handbook

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive