Работен пакет 2

Онлайн инструмент за оценка за измерване на нивата на дигиталните умения

Вторият работен пакет има за цел да идентифицира типовете дигитални умения, които са силно търсени от МСП и самостоятелни предприемачи и в същото време да предоставят междусекторни приноси към бъдещите цифрови умения. Освен това ще бъде разработен инструмент за онлайн оценка за измерване и оценка на нивото на дигитални умения, дигитална грамотност и технологични компетенции на мениджърите на МСП и самостоятелните предприемачи. В допълнение, Наръчникът за обучители в ПОО/ преподаватели в ПОО ще ги напътства за електронната готовност на МСП.

Вижте на какво ниво е вашата компания!

VET Handbook

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация представя възгледите единствено на автора. Комисията не носи отговорност за некоректното използване на информацията съдържаща се в проекта. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive