Работен пакет 5

Разпространение и експлоатация

Работен пакет 5 се фокусира върху използването, възможността за прехвърляне и разпространението на резултатите от проекта към преките и непреките целеви групи. 

В DigitUP общата цел е да се подкрепи мрежата от заинтересовани страни, които ще учат, съвместно изграждат и обсъждат проекта заедно като общност за подобряване на дигиталните умения на мениджърите на МСП и предприемачите.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация представя възгледите единствено на автора. Комисията не носи отговорност за некоректното използване на информацията съдържаща се в проекта. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive