Работен пакет 5

Разпространение и експлоатация

Работен пакет 5 се фокусира върху използването, възможността за прехвърляне и разпространението на резултатите от проекта към преките и непреките целеви групи. 

В DigitUP общата цел е да се подкрепи мрежата от заинтересовани страни, които ще учат, съвместно изграждат и обсъждат проекта заедно като общност за подобряване на дигиталните умения на мениджърите на МСП и предприемачите.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive