Проектът

Описание на проекта

Цифровизацията е сред различните предизвикателства, пред които са изправени европейските малки и средни предприятия (МСП) в настоящия бизнес климат. Голям брой МСП констатират, че не притежават основни цифрови умения, което води до положителна връзка между нива на цифрови умения и ръст на оборота. 

МСП се сблъскват с няколко трудности при развиването на онлайн активност, липсва им осведоменост относно ползите и възможностите, свързани с цифровите ресурси, те не са запознати с внедряването на цифрови платформи, те нямат солидни знания за разбирането и оценяването на трансформацията на дигитализацията, цифровите формации и онлайн инструментите и платформите и по този начин не участват в Индустрия 4.0.

Image hover effect image

Проектът DIGITUP има за цел да разработи иновативен курс за обучение, образователна игра и инструменти за оценяване, които ще практични подходи за обучителите и учителите в ПОО в обучението и трансформацията на мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи в бъдещи мениджъри, въоръжени с авангардни дигитални умения, които ще им позволят да постигнат цифрова трансформация, използвайки Industry 4.0 и BIC технологии. 

Чрез проекта DigitUp участниците ще имат достъп и ще използват иновативни практики за преподаване и учене. Като подкрепят мерки, които укрепват екосистемите и структурно увеличават предлагането на необходимите умения, както и улесняват организационното развитие и високата производителност, европейските МСП могат да възприемат в по-голям брой практики, базирани на технологиите. 

По отношение подкрепата на Професионалното Образование и Обучение, проектът DIGITUP се стреми към укрепване на капацитета сред преподавателите в ПОО за прилагане на технологични, дигитални и други умения, насочени към тяхната необходимост да възприемат и нови знания при дигитална трансформация, включително иновативни педагогически и образователни методи, като изгражда и мрежа от квалифицирани преподаватели в ПОО.

Въздействие

Предвижда се проектът DIGITUP да има значително въздействие върху участниците в проекта, партньорите, целевите групи, както и регионалните и националните заинтересовани страни на проекта. Целевата група на проекта (напр. мениджъри на МСП, самостоятелни предприемачи, мениджъри и надзорни органи на малки предприятия) се очаква да бъдат оборудвани с всички необходими дигитални умения и съвременни инструменти, като участват в поредица от пилотни дейности. 

Дейностите по проекта ще доведат до положително дългосрочно въздействие върху целевите групи, тъй като ще ги подготвят с необходимите средства за идентифициране на видовете цифрови умения, които са силно търсени от МСП и самостоятелните предприятия.

Въздействие на проекта DIGITUP на местно, регионално и национално ниво:

▪️ осигуряване на достъп и използване на иновативни практики за преподаване и учене от потребителите
▪️ увеличаване и засилване на обществения дебат относно дигиталните умения и знания върху най-новите технологии за МСП, микробизнеси и самостоятелни предприятия
▪️ подкрепа и насърчаване на предприемаческа среда, която акцентира на цифровите умения
▪️ насърчаване на МСП да се включат в дейности „Индустрия 4.0“ чрез инструменти за оценка и образователната игра DIGITUP
▪️ повишаване на осведомеността и предлагане на актуални знания на преподавателите и обучителите в ПОО, свързани с BIC технологиите и индикаторите/ карти за цифрови умения.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive