Ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ΜΜΕ και των ατομικών επιχειρήσεων

Σχετικά με το Έργο

Η ψηφιοποίηση συγκαταλέγεται μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη σημερινή εποχή. Ένας σημαντικός αριθμός ΜΜΕ, αναφέρει ότι δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων και την αύξηση του κύκλου εργασιών.

 Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής παρουσίας, δεν έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των διαθέσιμων ευκαιριών που σχετίζονται με τους ψηφιακούς πόρους, δεν είναι εξοικειωμένες με την εφαρμογή ψηφιακών πλατφορμών, δεν έχουν τις στέρεες γνώσεις για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τον μετασχηματισμό της ψηφιοποίησης, τους ψηφιακούς σχηματισμούς και τα διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχουν στη βιομηχανία 4.0.

Δείτε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η εταιρεία σας!

Πακέτα Εργασίας

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Οι Εταίροι

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive