Πακέτο Εργασίας 3

Μαθήματα κατάρτισης DIGITUP

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μεταφέρει γνώσεις, να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τα στελέχη των ΜΜΕ, τους επόπτες, τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τεχνολογίες αιχμής στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0 και των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών BIC. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών κατάρτισης και τον πειραματισμό του μέσω πιλοτικών δραστηριοτήτων στις χώρες των εταίρων, καθώς και μια διαδικασία αξιολόγησης με βάση καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Αναμένεται να είναι προσαρμόσιμο, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων μάθησης και παιδαγωγικών προσεγγίσεων με την πάροδο του χρόνου. Εργαστήρια, εργαστήρια, μελέτες περιπτώσεων, συνεργατικές εργασίες και άλλοι πόροι θα είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά ως μέρος του εκπαιδευτικού μαθήματος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου.το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πλήρως διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, επιτρέποντας σε κάθε εκπαιδευόμενο να το εφαρμόσει στην πράξη.

Το δεύτερο Πακέτο Εργασίας έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

⚈ Παροχή εκπαιδευτικού υλικού που είναι καινοτόμο, καλά οργανωμένο και σχετικό με την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ.
⚈ Να τονίσει τη σημασία της ψηφιοποίησης για τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρήσεων, την επιχειρηματική και οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση εγγράφων.
⚈ Διευρύνετε την πολιτική ψηφιακών δεξιοτήτων δίνοντας έμφαση στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες για ένα ψηφιακό μέλλον και δείχνοντας στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ανθρώπινων και τεχνικών ικανοτήτων που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive