Ползи от цифровизацията за МСП

Дигитализацията е едно от основните разработки, които ще променят различни области на живота и дори днес цифровизацията вече променя много области на живота, включително бизнес процесите. Понякога това се нарича началото на Индустрия 4.0. Особено по време на пандемията от COVID-19 стана ясно, че дигитализацията носи различни ползи за бизнеса на предприятията. Важно е, че тези предимства не се ограничават до големите предприятия. Малките и средни предприятия (МСП) също могат да се възползват от цифровизацията!

 

Например използването на дигитални инструменти в бизнеса може да спести разходи и време, както и допълнителни важни ресурси. Вместо служител да изпълнява повтаряща се задача, машините могат да поемат този процес, давайки на служителите време за по-сложни задачи, които носят по-висока добавена стойност. По този начин автоматизацията на оперативните дейности позволява на служителите повече време за стратегически инициативи, което в крайна сметка може да даде на предприятията конкурентни предимства. По подобен начин цифровите инструменти могат да се използват за поддръжка и ускоряване на административни задачи, което повишава ефективността и води до подобрена продуктивност.

 

Освен това, МСП могат да се възползват от цифровизацията, тъй като тя улеснява анализа на големи количества данни, които могат да се използват за подобряване на бизнес процесите и разбиране на желанията на клиентите. Освен това анализът на данни може да помогне за откриване на проблеми и идентифициране на възможности за увеличаване на приходите. Цифровизацията също така позволява разработването на иновативни продукти, които не могат да бъдат реализирани преди цифровизацията и могат да подобрят качеството на продуктите. Освен това предприятията съобщават за повишена скорост на доставка и по-лесна поддръжка на клиенти. Още повече, цифровизацията позволява по-добра адаптивност към внезапно променящи се ситуации като пандемията от COVID-19.

Важно е, че цифровизацията предлага възможност за лесно свързване с потенциални клиенти в чужбина, което може да помогне на по-малките предприятия да се конкурират с по-големите предприятия, работещи на международно ниво. Като се има предвид, че работата на международно ниво е установено, че е една от най-значимите дейности за постигане на икономически растеж в един глобализиран свят, използването на цифровизацията за улесняване на международните бизнес процеси е още по-решаващо.

 

В заключение, цифровизацията носи различни предимства за малките и средни европейски предприятия, които те не бива да пропускат! В проучване 80% от предприятията, които са претърпели значителни дигитални трансформации, отчитат повишена рентабилност. Въпреки това проучванията установиха, че много МСП не са добре подготвени за цифровизацията и в резултат на това не са използвали напълно цифровия си потенциал. Проектът DigitUp помага на предприятията да постигнат възможно най-голяма полза от цифровизацията. DigitUp подкрепя мениджърите на МСП и самостоятелните предприятия да се запознаят с пробивите в нововъзникващите технологии и предоставя безплатен достъп до висококачествена и актуална информация, материали, обучение и подкрепа по отношение на цифровизацията.Източници

 

Цялата статия: Даване на тласък на цифровизацията на МСП (tandfonline.com) 

Дигитализация и управление на износа на МСП: Въздействия върху ресурсите и възможностите | Преглед на ТИМ

EMERALD_BPMJ_BPMJ609669 965..984 (researchgate.net)

Digitilization_Whitepaper-Letter_v04.pdf (bpm-d.com)

Сборници с отворен достъп Journal of Physics: серия от конференции (iop.org)

10 ползи от цифровата трансформация за бизнеса (techtarget.com)

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive