Сравнение на практиките, възприети от избрани европейски държави за постигане на целта на ЕС за 75% ниво на цифровизация сред МСП до 2030 г

В епоха, в която цифровата трансформация променя индустриите и икономиките, малките и средните предприятия (МСП) играят жизненоважна роля в икономическия пейзаж на Европа. Признавайки потенциала на цифровизацията за стимулиране на растежа и конкурентоспособността, Европейският съюз (ЕС) си постави амбициозна цел за постигане на 75% процент на цифровизация сред МСП до 2030 г. В тази статия ще проучим най-добрите практики, възприети от различни европейски държави, със специален фокус върху Италия, Испания, Гърция, Чехия, Кипър, България и Норвегия, за да се ускори цифровизацията на МСП и да се допринесе за визията на ЕС.

Италия работи активно за цифрова трансформация, насърчавайки екосистема от иновации и цифровизация за своите МСП. Правителството е приложило инициативи като „Impresa 4.0“, която има за цел да насърчи приемането на напреднали технологии като интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект (AI) и облачни изчисления.

Испания възприе цифровизацията като стратегически приоритет, прилагайки политики и програми за улесняване на цифровата трансформация на МСП. Страната стартира инициативи като „Acelera Pymes“ и „Next Tech Fund“, за да осигури финансиране и подкрепа за МСП при възприемането на дигитални технологии, засилването на онлайн присъствието им и подобряването на дигиталните им умения.

Гърция признава значението на цифровизацията за подобряване на конкурентоспособността на своите МСП. Страната се фокусира върху създаването на подкрепяща среда, като стартира инициативи като програмата „Дигитална Гърция“ и „Библията на цифровата трансформация 2021-2025 г.“ (“Digital Greece” and “Digital Transformation Bible 2021-2025.”) Тези програми имат за цел да подобрят дигиталните умения, да насърчат дигиталното предприемачество и да насърчат МСП да приемат цифрови решения.

Чешката република направи значителни крачки в цифровизацията на своите МСП, като се съсредоточи върху укрепването на техните цифрови възможности. Страната създаде „Национална цифрова коалиция“, за да обедини различни заинтересовани страни и да разработи цялостна стратегия за цифровизация. Правителството също стартира програми като „Национален план за възстановяване“ и „Директна подкрепа за цифровизация“, за да подпомогне МСП при възприемането на нововъзникващи технологии, подобряване на киберсигурността и използване на анализа на данни.

Кипър разпозна потенциала на цифровизацията за насърчаване на сектора на МСП. Правителството приложи инициативи като „Националната цифрова стратегия 2021-2027 г.“, която насърчава цифровата трансформация на бизнеса, подобрява цифровите умения и подкрепя иновациите. Кипър също така предоставя финансова помощ чрез програми като „Схемата за спонсорство за цифрово надграждане на бизнеса“ и „Схема за виза за стартиране“ или „Национални фондове за цифровизация“, насърчаващи предприемачеството и иновациите.

България активно насърчава цифровизацията, за да подобри конкурентоспособността на своите МСП. Страната създаде „Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“, за да ускори навлизането на дигиталните технологии сред МСП. България също предлага финансови стимули и грантове чрез програми като „Иновативно предприятие“ за подкрепа на дигитални проекти и насърчаване на иновациите.

Норвегия е лидер в цифровизацията, създавайки благоприятна среда за процъфтяването на МСП в цифровата икономика. Страната е създала „Програма за цифровизация за бизнеса“, за да подпомогне МСП при приемането на цифрови решения, подобряването на техните цифрови умения и проучването на нови бизнес модели. Норвегия също така предоставя възможности за финансиране чрез програми като „Innovasjon Norge“, позволяващи на МСП да правят иновации и да се възползват.

Когато се сравняват най-добрите практики в цифровизацията сред избраните европейски държави, се появяват някои общи неща и разлики. Всички страни са признали значението на цифровизацията за повишаване на конкурентоспособността на МСП и са приложили стратегии и инициативи за улесняване на приемането на цифрови технологии. Финансовата подкрепа, като безвъзмездни средства и програми за финансиране, преобладава в повечето страни, като целта е да се облекчи финансовата тежест, свързана с цифровата трансформация. Освен това създаването на центрове или мрежи за цифрови иновации служи като ценен ресурс за МСП, които търсят насоки и подкрепа по време на своето цифрово пътуване.

Въпреки че подходите са сходни, има забележими разлики в акцента и фокуса. Италия, Испания и Гърция, например, поставят значителен акцент върху подобряването на дигиталните умения и предоставянето на програми за обучение, за да предоставят на МСП необходимите знания за ефективно използване на цифровите технологии. Испания се отличава със сътрудничеството си между малки и средни предприятия и стартиращи фирми, насърчавайки култура на иновации и предприемачество. Чешката република и Кипър дават приоритет на мерките за киберсигурност и анализа на данни, като признават значението им за защита на МСП и овладяване на ценни прозрения. България се фокусира върху насърчаването на иновациите и предлага безвъзмездни средства за подкрепа на дигитални проекти. Норвегия, известна със своята модерна дигитална инфраструктура, поставя силен акцент върху проучването на нови бизнес модели и стимулирането на иновациите в МСП.

Като използват най-добрите практики, наблюдавани в страни като Италия, Испания, Гърция, Чехия, Кипър, България и Норвегия, други европейски нации могат да разработят персонализирани стратегии за повишаване на степента на дигитализация на своите МСП. В крайна сметка постигането на амбициозната цел на ЕС за цифровизация ще допринесе за растежа, иновациите и дългосрочната устойчивост на МСП в Европа, укрепвайки позицията им в глобалната цифрова икономика.

 

Написано от: Синтетичен център за изследвания и образование,

юни 2023 г

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive