Srovnání přijatých postupů vybranými evropskými státy k dosažení cíle EU, kterým je 75% míra digitalizace malých a středních podniků do roku 2030

V době, kdy digitální transformace mění podobu průmyslových odvětví a ekonomik, hrají malé a střední podniky (MSP) v evropském hospodářském prostředí zásadní roli. Evropská unie (EU) si uvědomuje potenciál digitalizace pro podporu růstu a konkurenceschopnosti, a proto si stanovila ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2030 75% míry digitalizace malých a středních podniků. V tomto článku se budeme zabývat osvědčenými postupy, které přijaly různé evropské země, se zvláštním zaměřením na Itálii, Španělsko, Řecko, Českou republiku, Kypr, Bulharsko a Norsko, aby urychlily digitalizaci malých a středních podniků a přispěly k naplnění vize EU.

Itálie aktivně pracuje na digitální transformaci a podporuje ekosystém inovací a digitalizace pro své malé a střední podniky. Vláda zavedla iniciativy, jako je “Impresa 4.0”, jejímž cílem je podporovat zavádění pokročilých technologií, jako je internet věcí (IoT), umělá inteligence (AI) a cloud computing. 

Španělsko přijalo digitalizaci jako strategickou prioritu a zavádí politiky a programy, které mají malým a středním podnikům usnadnit digitální transformaci. Země spustila iniciativy jako “Acelera Pymes” a “Next Tech Fund”, které poskytují financování a podporu malým a středním podnikům při zavádění digitálních technologií, posilují jejich online přítomnost a zlepšují jejich digitální dovednosti. 

Řecko si uvědomuje význam digitalizace pro zlepšení konkurenceschopnosti svých malých a středních podniků. Země se zaměřila na vytvoření podpůrného prostředí spuštěním iniciativ, jako je program “Digitální Řecko” a “Bible digitální transformace 2021-2025”. Cílem těchto programů je zlepšit digitální dovednosti, podpořit digitální podnikání a motivovat malé a střední podniky k zavádění digitálních řešení.

Česká republika učinila významný pokrok v digitalizaci malých a středních podniků a zaměřila se na posílení jejich digitálních schopností. Země založila “Národní digitální koalici”, která sdružuje různé zúčastněné strany a vypracovává komplexní strategii digitalizace. Vláda rovněž zahájila programy jako “Národní plán obnovy ” a “Přímá podpora digitalizace ” na podporu malých a středních podniků při zavádění nových technologií, zlepšování kybernetické bezpečnosti a využívání datové analytiky.

Kypr si uvědomuje potenciál digitalizace při podpoře svého sektoru malých a středních podniků. Vláda zavedla iniciativy, jako je “Národní digitální strategie 2021-2027″, která podporuje digitální transformaci podniků, zvyšuje digitální dovednosti a podporuje inovace. Kypr také poskytuje finanční pomoc prostřednictvím programů, jako je ” The Sponsorship Scheme for the Digital Upgrade of Business ” a “Startup Visa Scheme”, nebo “National Digitalization Funds” podporující podnikání a inovace.

Bulharsko aktivně podporuje digitalizaci s cílem zvýšit konkurenceschopnost svých malých a středních podniků. Země vytvořila “Národní rozvojový program BULHARSKO 2030” s cílem urychlit zavádění digitálních technologií mezi malými a středními podniky. Bulharsko rovněž nabízí finanční pobídky a granty prostřednictvím programů, jako je “Inovativní podnikání” “, na podporu digitálních projektů a podporu inovací. 

Norsko je lídrem v oblasti digitalizace a vytváří prostředí, které malým a středním podnikům umožňuje prosperovat v digitální ekonomice. Země vytvořila “Program digitalizace pro podniky”, jehož cílem je např. podporovat malé a střední podniky při zavádění digitálních řešení, zvyšování jejich digitálních dovedností a zkoumání nových obchodních modelů. Norsko také poskytuje možnosti financování prostřednictvím programů, jako je “Innovasjon Norge”, které malým a středním podnikům umožňují inovovat a následně z toho těžit.

Při porovnávání osvědčených postupů v oblasti digitalizace mezi vybranými evropskými zeměmi se objevují některé společné rysy a rozdíly. Všechny země uznaly význam digitalizace pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků a zavedly strategie a iniciativy, které usnadňují zavádění digitálních technologií. Ve většině zemí převažuje finanční podpora, jako jsou granty a programy financování, jejichž cílem je zmírnit finanční zátěž spojenou s digitální transformací. Kromě toho zřizování digitálních inovačních center nebo sítí slouží jako cenný zdroj pro malé a střední podniky, které hledají poradenství a podporu během své cesty k digitalizaci.

Ačkoli jsou si tyto přístupy podobné, existují pozoruhodné rozdíly v důrazu a zaměření. Například Itálie, Španělsko a Řecko kladou značný důraz na zlepšování digitálních dovedností a poskytování školicích programů, které mají malé a střední podniky vybavit potřebnými znalostmi pro efektivní využívání digitálních technologií. Španělsko vyniká spoluprací mezi malými a středními podniky a začínajícími firmami, čímž podporuje inovační kulturu a podnikání. Česká republika a Kypr upřednostňují opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a analýzy dat, neboť si uvědomují jejich význam pro ochranu malých a středních podniků a využití cenných poznatků. Bulharsko se zaměřuje na podporu inovací a nabízí granty na podporu digitálních projektů. Norsko, známé svou vyspělou digitální infrastrukturou, klade velký důraz na zkoumání nových obchodních modelů a podporu inovací v malých a středních podnicích.

Využitím osvědčených postupů pozorovaných v zemích, jako je Itálie, Španělsko, Řecko, Česká republika, Kypr, Bulharsko a Norsko, mohou další evropské země vyvinout přizpůsobené strategie ke zvýšení míry digitalizace svých malých a středních podniků. Dosažení ambiciózního cíle EU v oblasti digitalizace nakonec přispěje k růstu, inovacím a dlouhodobé udržitelnosti malých a středních podniků v Evropě a posílí jejich postavení v globální digitální ekonomice.

Napsal: Synthesis Center for Research and Education,

června 2023

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive