Σύγκριση των πρακτικών που υιοθετούνται από επιλεγμένα ευρωπαϊκά κράτη για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ποσοστό ψηφιοποίησης 75% μεταξύ των ΜΜΕ έως το 2030.

Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδιαμορφώνει τους κλάδους και τις οικονομίες, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο οικονομικό τοπίο της Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας το δυναμικό της ψηφιοποίησης στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο της επίτευξης ποσοστού ψηφιοποίησης 75% μεταξύ των ΜΜΕ έως το 2030. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Νορβηγία, για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ και τη συμβολή στο όραμα της ΕΕ.

Η Ιταλία εργάζεται ενεργά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προωθώντας ένα οικοσύστημα καινοτομίας και ψηφιοποίησης για τις ΜΜΕ της. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πρωτοβουλίες όπως η “Impresa 4.0”, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το cloud computing. 

Η Ισπανία έχει αγκαλιάσει την ψηφιοποίηση ως στρατηγική προτεραιότητα, εφαρμόζοντας πολιτικές και προγράμματα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ. Η χώρα έχει δρομολογήσει πρωτοβουλίες όπως το “Acelera Pymes” και το “Next Tech Fund” για την παροχή χρηματοδότησης και υποστήριξης στις ΜΜΕ για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, την ενίσχυση της διαδικτυακής τους παρουσίας και τη βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. 

Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της. Η χώρα έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, δρομολογώντας πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ελλάδα” και η “Βίβλος του ψηφιακού μετασχηματισμού 2021-2025”. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση των ΜΜΕ να υιοθετήσουν ψηφιακές λύσεις. 

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει κάνει σημαντικά βήματα στην ψηφιοποίηση των ΜΜΕ της, εστιάζοντας στην ενίσχυση των ψηφιακών τους ικανοτήτων. Η χώρα δημιούργησε τον “Εθνικό Ψηφιακό Συνασπισμό” για να συγκεντρώσει διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιοποίησης. Η κυβέρνηση έχει επίσης δρομολογήσει προγράμματα όπως το “Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης ” και η “Άμεση υποστήριξη για την ψηφιοποίηση ” για να υποστηρίξει τις ΜΜΕ στην υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών, τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την αξιοποίηση της ανάλυσης δεδομένων.

Η Κύπρος έχει αναγνωρίσει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης για την τόνωση του τομέα των ΜΜΕ της. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πρωτοβουλίες όπως η “Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2021-2027″, η οποία προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες και υποστηρίζει την καινοτομία. Η Κύπρος παρέχει επίσης οικονομική βοήθεια μέσω προγραμμάτων όπως το ” The Sponsorship Scheme for the Digital Upgrade of Business ” και το “Startup Visa Scheme” ή τα “National Digitalization Funds” που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η Βουλγαρία προωθεί ενεργά την ψηφιοποίηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της. Η χώρα έχει θεσπίσει το ” Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2030″ για την επιτάχυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από τις ΜΜΕ. Η Βουλγαρία προσφέρει επίσης οικονομικά κίνητρα και επιχορηγήσεις μέσω προγραμμάτων όπως το “Innovative Enterprise” ” για τη στήριξη ψηφιακών έργων και την προώθηση της καινοτομίας. 

Η Νορβηγία είναι πρωτοπόρος στην ψηφιοποίηση, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΜΜΕ ώστε να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή οικονομία. Η χώρα έχει θεσπίσει το “Πρόγραμμα ψηφιοποίησης για επιχειρήσεις” για να υποστηρίξει τις ΜΜΕ στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και στη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η Νορβηγία παρέχει επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων όπως το “Innovasjon Norge” που επιτρέπουν στις ΜΜΕ να καινοτομούν και να αξιοποιούν.

Κατά τη σύγκριση των βέλτιστων πρακτικών ψηφιοποίησης μεταξύ των επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών, αναδεικνύονται ορισμένα κοινά σημεία και διαφορές. Όλες οι χώρες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και έχουν εφαρμόσει στρατηγικές και πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών. Η οικονομική στήριξη, όπως οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, είναι διαδεδομένη στις περισσότερες χώρες, με στόχο την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, η δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας ή δικτύων χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για τις ΜΜΕ που αναζητούν καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του ψηφιακού τους ταξιδιού.

Ενώ οι προσεγγίσεις είναι παρόμοιες, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στην έμφαση και την εστίαση. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, για παράδειγμα, δίνουν σημαντική έμφαση στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για να εξοπλίσουν τις ΜΜΕ με τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η Ισπανία ξεχωρίζει για τη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η Τσεχική Δημοκρατία και η Κύπρος δίνουν προτεραιότητα στα μέτρα κυβερνοασφάλειας και στην ανάλυση δεδομένων, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την προστασία των ΜΜΕ και την αξιοποίηση πολύτιμων πληροφοριών. Η Βουλγαρία εστιάζει στην προώθηση της καινοτομίας και προσφέρει επιχορηγήσεις για τη στήριξη ψηφιακών έργων. Η Νορβηγία, γνωστή για την προηγμένη ψηφιακή υποδομή της, δίνει μεγάλη έμφαση στη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην προώθηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ.

Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Νορβηγία, άλλα ευρωπαϊκά έθνη μπορούν να αναπτύξουν προσαρμοσμένες στρατηγικές για να ενισχύσουν τα ποσοστά ψηφιοποίησης των ΜΜΕ τους. Τελικά, η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου ψηφιοποίησης της ΕΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΜΜΕ στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση τους στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

 

Συντάχθηκε από::

 Synthesis Centre for Research and Education,

Ιούνιος, 2023

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive