Digitální transformace a posílení postavení malých a středních podniků

5.16.2023

Malé a střední podniky (MSP) jsou důležitou součástí evropské ekonomiky. Bohužel stále zaostávají v digitalizaci, pro zlepšení digitálních dovedností je třeba ještě mnohé udělat. Zavádění a využívání digitálních technologií se navíc v jednotlivých prostorech liší: mezi jednotlivými regiony Evropy existují rozdíly. Spouštěcím mechanismem, díky němuž si Evropská unie uvědomila naléhavou potřebu inovací, byla pandemie COVID-19. COVID byl pro všechny šokem; všechny malé a střední podniky musely upravit svůj přístup k práci a digitální nástroje se staly klíčovým nástrojem ke každodennímu fungování podniků. Přestože pandemie způsobila rychlou a tvrdou změnu, netrvala dlouho a malé a střední podniky musí svou digitální infrastrukturu modernizovat i nadále. V reakci na to financuje EU prostřednictvím programu Erasmus+ modernizační a rozvojové iniciativy, jako je DigitUp, jejichž cílem je podpora digitalizace malých a středních podniků. Tyto plány mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků na mezinárodním trhu a jejich odolnost vůči větším, silnějším a vynalézavějším firmám. Podporovat proces digitalizace malých a středních podniků znamená pomáhat jim s nákladnou a časově náročnou činností, přičemž obojí mají malé a střední podniky k dispozici jen zřídka, zejména po dopadu COVID na ekonomiky. S pomocí EU při modernizaci digitální infrastruktury získají všechny evropské regiony, které mohou trpět nedostatkem digitalizace, přístup k celému spektru nových možností. Infrastruktura však také vyžaduje, aby lidé měli odpovídající dovednosti, aby ji mohli co nejlépe využívat; zde se stává zásadním aspektem výuka.

Mnoho evropských členských států již oznámilo a zahájilo plány obnovy a rozvoje poté, co dopady COVID-19 prokázaly naléhavou potřebu změn. Všechny zaměřují svou pozornost na technologie BIC: Big data, internet věcí a kybernetickou bezpečnost. Plány obnovy rovněž podporují investice do lidského kapitálu, daňových pobídek, odborné přípravy, výzkumu a rozvoje infrastruktury. Na podporu této změny jsou rovněž uváděny třetí strany, jako jsou inovační centra a sdružení. Všechny uvedené aspekty jsou nezbytnými kroky, pokud chce EU modernizovat ekonomiky svých členských států. Existence víceodvětvové spolupráce jako základu posiluje úsilí o digitalizaci a podporuje spolupráci, která je nezbytnou součástí evropského experimentu. Evropa je silnější, když společně pracuje na společném cíli.

DigitUp má několik cílů, které se v podstatě zaměřují na zvyšování digitálních dovedností malých a středních podniků prostřednictvím vzdělávání a spolupráce. DigitUp nejprve určí, po jakých dovednostech je mezi malými a středními podniky vysoká poptávka. Budou informovány o výhodách, které digitalizace poskytuje pro růst a konkurenceschopnost. Pokud chce DigitUp splnit své cíle, je zajištění pravidelného školení nezbytným požadavkem; školicí programy se speciálně vyškolenými pedagogy budou zaměřeny na specifické potřeby malých a středních podniků. Tito školitelé budou hrát klíčovou roli při poskytování vzdělávání, zdrojů a materiálů nezbytných pro zvyšování digitálních dovedností. Cílem celého programu bude také zvýšit veřejnou diskusi o digitální transformaci, aby se dále šířila její viditelnost a výhody digitalizace. V této fázi se stává zajímavým přizvat i subjekty mimo vzdělávací sektor. Spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními, veřejnými institucemi a soukromými subjekty posílí digitální zvyšování kvalifikace tím, že umožní klíčovým sektorům spolupracovat v oblasti společné potřeby a zájmu. Dynamické a živé prostředí povzbudí malé a střední podniky k účasti na vzdělávacích programech, které zlepší konkurenceschopnost tím, že jim umožní přístup k novým technologiím a příležitostem.

Autor: Aymeric Pochat, EUDA, Czech Republic

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive