DIGITÁLNÍ UPGRADE DOVEDNOSTÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

1.25.2023

V poslední době se vedle již zavedených podmínek objevila nová globální realita, a to pandemie koronaviru (COVID-19), která přináší dlouhodobé změny v prostředí zaměstnanosti. Potřeba okamžité digitalizace se stala zásadní nutností téměř ve všech podnicích, větších i menších, jelikož se potýkají se značnými obtížemi při rozvoji online přítomnosti. Nedostatečné povědomí o výhodách a možnostech digitálních zdrojů zároveň vedlo společenství EU a její partnery k tomu, že přistoupili k vytvoření projektu DIGITUP, který položil základy digitální revoluce a stanovil práci na dálku jako velmi oblíbenou alternativu k tradičním možnostem zaměstnání.

DIGITUP se týká digitalizace malých a středních evropských podniků (MSP) a výzev, kterým v dnešní době čelí. Většina malých a středních podniků uvádí, že jim chybí základní digitální dovednosti, což vede k pozitivní vazbě mezi úrovní digitálních dovedností a růstem obratu. Digitální transformace je pro malé a střední podniky zásadní, protože může vést k jedinečným příležitostem. Aby však mohli využít ještě širšího spektra příležitostí, které přináší neustálé zdokonalování digitálních technologií, platforem, aplikací a zařízení, musí MSP investovat do sebe a rozvíjet své digitální dovednosti, aby překonaly současné nedostatky a nesoulad v oblasti digitálních dovedností. Projekt se zaměřuje také na potřeby přímé cílové skupiny, která zahrnuje manažery MSP, osoby samostatně výdělečně činné a majitele malých podniků a mikropodniků. Usiluje o rozvíjení správného myšlení a společného chápání technologií BIC a rámce Průmyslu 4.0. Projekt klade zvláštní důraz na vytvoření podmínek, které jim umožní navrhnout digitální strategii, stát se budoucími manažery, kteří jsou zběhlí v technologiích, a dokonce vytvářet nové digitální schopnosti.

INNOVATION HIVE hraje v tomto projektu významnou roli, neboť si klade za prioritu vývoj inovativního, přístupného vzdělávacího kurzu, jakož i dalších hodnotících nástrojů a pilotních aktivit, které prakticky pomohou učitelům a pedagogům odborného vzdělávání a přípravy při vzdělávání manažerů a samostatných podnikatelů malých a středních podniků, aby se stali budoucími manažery – držiteli špičkových digitálních dovedností, kteří budou schopni dosáhnout digitální transformace své práce a podniků na základě rámce Průmyslu 4.0. Projekt DIGITUP se snaží vytvořit, zavést do praxe, posunout vpřed a mít dopad na některé z následujících oblastí v souladu s prioritami řešení digitální transformace, přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravy potřebám trhu práce a přispění k inovačním iniciativám v oblasti odborného vzdělávání a přípravy:

  1. Identifikovat typy digitálních dovedností, které jsou vysoce žádané malými a středními podniky a samostatnými podniky.
  2. Poskytnout meziodvětvové vstupy směrem k budoucím digitálním dovednostem a hlavním odvětvím, kterých se to týká v rámci malých a středních podniků.
  3. Zachytit, komunikovat a poskytnout manažerům MSP a samostatným podnikům seznámení s průlomovými novými technologiemi. 
  4. Poskytovat bezplatný přístup ke kvalitním a aktuálním informacím, materiálům, školením a podpoře.
  5. Vyvinout snadno použitelné nástroje pro hodnocení a měření digitálních dovedností. 
  6. Poskytovat inovativní, dobře vedené a strukturované školicí materiály relevantní pro digitalizaci malých a středních podniků. 
  7. Zdůraznit význam digitalizace pro interní obchodní procesy malých a středních podniků a samostatných podnikatelů, obchodní a finanční řízení, marketing a správu dokumentů.

Závěrem se tato iniciativa pokusí zajistit, aby inovativní postupy výuky a učení účastníků byly dostupné a využívané. To umožní evropským malým a středním podnikům častěji zavádět převratné technologické postupy tím, že podpoří opatření, která posílí ekosystémy, strukturálně zlepší nabídku potřebných dovedností a podpoří organizační rozvoj a vysokou výkonnost. S cílem podpořit odborné vzdělávání a přípravu, projekt DIGITUP zlepší schopnost pedagogů odborného vzdělávání a přípravy uplatňovat technologické, digitální a další dovednosti. To zahrnuje řešení jejich potřeby osvojit si nové znalosti týkající se digitální transformace a využívání inovativních pedagogických a vzdělávacích metod.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive