ΨΗΦΙΑΚH ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣAIΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ

1.25.2023

Πρόσφατα, μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα εμφανίστηκε επιπλέον των ήδη διαμορφωμένων συνθηκών, και αυτή είναι η πανδημία του κοροναϊού (COVID-19), η οποία επιφέρει μακροχρόνιες μεταβολές στο περιβάλλον απασχόλησης. Η ανάγκη άμεσης ψηφιοποίησης έγινε ζωτική ανάγκη σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής παρουσίας. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ευαισθητοποίησης που σχετίζεται με τα οφέλη και τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για τους ψηφιακούς πόρους, οδήγησε την κοινότητα της ΕΕ και τους εταίρους της να προχωρήσουν στη δημιουργία του έργου DIGITUP, το οποίο θέτει τα θεμέλια για μια ψηφιακή επανάσταση και θέτει την τηλεργασία ως μια πολύ δημοφιλή εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές επιλογές εργασίας

Το DIGITUP αναφέρεται στην ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο σημερινό κλίμα. Οι περισσότερες ΜΜΕ, αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες με αποτέλεσμα να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων και της αύξησης του κύκλου εργασιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μοναδικές ευκαιρίες. Ωστόσο, προκειμένου να επωφεληθούν από ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα ευκαιριών που επιφέρει η συνεχής βελτίωση των ψηφιακών τεχνολογιών, πλατφορμών, εφαρμογών και συσκευών, οι ΜΜΕ πρέπει να επενδύσουν στον εαυτό τους και να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, προκειμένου να ξεπεράσουν τα σημερινά κενά και τις αναντιστοιχίες ψηφιακών δεξιοτήτων. Το έργο επικεντρώνεται επίσης στις ανάγκες της άμεσης ομάδας-στόχου, η οποία περιλαμβάνει διευθυντές ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προσπαθεί να αναπτύξει την κατάλληλη νοοτροπία και την κοινή κατανόηση των τεχνολογιών BIC και του πλαισίου Industry 4.0. Το έργο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν μια ψηφιακή στρατηγική, να γίνουν μελλοντικά στελέχη που θα γνωρίζουν καλά την τεχνολογία και ακόμη και να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Το INNOVATION HIVE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο, καθώς θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, προσιτού εκπαιδευτικού μαθήματος, καθώς και πρόσθετων εργαλείων αξιολόγησης και πιλοτικών δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν πρακτικά τους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ στην κατάρτιση των στελεχών και των αυτοεπιχειρηματιών των ΜΜΕ ώστε να γίνουν οι μελλοντικοί διαχειριστές- κάτοχοι ψηφιακών δεξιοτήτων αιχμής, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας και των επιχειρήσεών τους με βάση το πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0. Το έργο DIGITUP επιδιώκει να δημιουργήσει, να θέσει σε εφαρμογή, να προωθήσει και να έχει αντίκτυπο σε ορισμένα από τα ακόλουθα σύμφωνα με τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη συμβολή σε πρωτοβουλίες καινοτομίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

  1. Προσδιορισμός των τύπων ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση από τις ΜΜΕ και τις αυτοεπιχειρήσεις
  2. Παροχή διατομεακών εισροών προς τις μελλοντικές ψηφιακές δεξιότητες και τους κύριους τομείς που επηρεάζονται εντός μιας ΜΜΕ
  3. Καταγραφή, επικοινωνία και εξοικείωση των διευθυντών των ΜΜΕ και των αυτοεπιχειρήσεων με τις καινοτομίες στις αναδυόμενες τεχνολογίες 
  4. Να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και επικαιροποιημένες πληροφορίες, υλικό, κατάρτιση και υποστήριξη
  5. Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων αξιολόγησης για τη μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
  6. Παροχή καινοτόμου, καλά διεξαγόμενου και δομημένου εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ 
  7. H επισήμανση της σημασία της ψηφιοποίησης για τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες των ΜΜΕ και των αυτοεπιχειρήσεων, την επιχειρηματική και οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση εγγράφων

Συμπερασματικά, η πρωτοβουλία αυτή θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης των συμμετεχόντων είναι προσβάσιμες και χρησιμοποιούνται. Αυτό θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ να υιοθετούν συχνότερα πρακτικές που βασίζονται σε ανατρεπτικές τεχνολογίες, υποστηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν τα οικοσυστήματα, βελτιώνουν διαρθρωτικά την προσφορά των απαραίτητων δεξιοτήτων και προωθούν την οργανωτική ανάπτυξη και τις υψηλές επιδόσεις. Προκειμένου να υποστηριχθεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το έργο DIGITUP θα αυξήσει την ικανότητα των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εφαρμόζουν τεχνολογικές, ψηφιακές και άλλες δεξιότητες. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της ανάγκης τους να υιοθετήσουν νέες γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών μεθόδων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive